My Homeworks: MGA SALITANG NAGSISIMULA SA LETRANG "Aa" (may larawan)