Gawain sa Pagkatuto 3: Pagsulat ng Sanaysay Gumawa ng maikling sanaysay