Filipino 8 Pagbuo ng Hinuha batay sa Ideyang Makikita sa Akda o Teksto